Mengenal diri sendiri 
ANDA boleh menyatakan kecenderungan, kebolehan, potensi, bakat dan minat kerjaya.   

Maklumat pekerjaan 
ANDA  boleh menyatakan maklumat asas pekerjaan dengan tepat seperti kelayakan, latihan, gaji, risiko dan kelebihan bidang kerjaya.   

Pemilihan matlamat pekerjaan 
ANDA boleh menjelaskan keputusan kerjaya dan memilih pekerjaan berdasarkan pengetahuan mereka tentang tujuan pekerjaan, tahap pendidikan, minat, kebolehan diri, kemahiran dan pengalaman.   

Rancangan kerjaya 
ANDA boleh menjelaskan rancangan kerjaya berdasarkan maklumat dalam pekerjaan, seterusnya dapat menentukan hala tuju kerjaya seperti keperluan pendidikan dan kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu bidang pekerjaan.   

5 Penyelesaian masalah kerjaya 
ANDA boleh menghuraikan cara-cara menangani konflik dalam membuat keputusan kerjaya seperti surat-menyurat, resume, persediaan menghadapi temu duga, latihan, risiko dan peluanmasa depan kerjaya.